اعضاء هيئت مديره مركز

خانم دكتر مهرنوش كاوه


آقای دكتر اسماعيل محبوبی


آقای مهندس محمدمهدی فنايی


آقای مهندس مهدی متحدان

آقای دكتر محمدرضا شهری