افراد كليدی مركز

نام و نام خانوادگی
سمت
تصوير
راه‌های ارتباطی
خانم دكتر مهرنوش كاوه
مديرعامل

تلفن مستقيم:  09123879790
ايميل:   kaveh_mehrnoosh@yahoo.com


آقای دكتر اسماعيل محبوبی
رئيس هئيت مديره، معاونت درمان و روانپزشك مركز

ايميل:
dr.esmaeilmahboubi@omidfarda.org
خانم خدابخشی
مديرداخلي مركز

تلفن تماس: 46123065-46123118
خانم طاهره محمدی
مسئول تيم روانشناسی و رابط با بهزيستی

تلفن تماس: 46123065-46123118