پيرو ارزيابی انجام شده از كليه سمن‌های فعال كشور توسط وزارت بهداشت و انتخاب سمن‌های برتر، مركز توانبخشی اميدفردا موفق به دريافت لوح تقدير به عنوان يكی از سمن‌های برتر كشور در سال 1400 گرديد. با آرزوی توفيق روزافزون مجموعه اميدفردا در عرصه‌های سلامت روان جامعه.