برگزاری دوره آشنایی با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در مرکز امیدفردا با همکاری شرکت بهین تدبیر با حضور خانم مهندس موسوی