آخرين مرحله مميزی ايزو 9001 توسط آقای دكتر فروزانفرد از شركت پايش ارزيابی انطباق در تاريخ 23/01/1401 انجام شد و كليه بخش‌های اميدفردا مورد مميزی قرار گرفت.

خوشبختانه با تلاش همه همكاران و همراهی مديريت محترم، مركز موفق شد بدون عدم انطباق اين مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشته و به اميد خدا طی يک ماه آينده با طی شدن مراحل اداری كار، گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001:2015 مركز اميدفردا تحت لوگو TUV صادر خواهد شد.

ضمن تبريك اين موفقيت به مديريت و همه همكاران، اميدواريم در آينده شاهد بالندگی و موفقيت‌های بيشتر مجموعه باشيم.