در راستاي استقرار الزامات استاندارد ايزو 9001 و به منظور اطمينان از صحت كاركرد تجهيزات درماني مركز، فرآيند كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري (درماني) مركز با همكاري شركت بهپو آزما و شركت ستاره پرشين در تاريخ 27/3/1400 در محل مركز اميدفردا انجام شد و برخي تجهيزات نيز براي كاليبره شدن به محل پيمانكار منتقل گرديد. اميد است در آينده نزديك با تكميل مستندات و سوابق سيستم كيفيت، اميدفردا موفق به اخذ گواهينامه ايزو 9001 سال 2015 گردد.