محيط آموزشي در واقع خانه دوم دانش آموزان به حساب مي آيد.
چرا؟  چون يك سوم از شبانه روز اورا در بر مي گيرد. بنا بر اين رسيدگي به بهداشت و سلامت روان دانش آموز در محيط مدرسه مي تواند از ابتلا به بسیاری از  ناهنجاري ها در بزرگسالي جلوگيري كند ؛ براي مثال توجه داشتن به روابط سالم بين هم گروهي ها پايه اي براي ارتباط متعادل در بزرگسالي خواهد بود .
از سوي ديگر فضاي فكري سالم و بدون تشويش بين معلم و دانش آموز  باعث انتقال موثر مفاهيم و قوانين زندگي مانند احترام دو طرفه، پيروي از اصول اخلاقي ،تعهد، مسئوليت پذيري و ... خواهد شد .
بديهي است  با سرمايه گذاري در بخش سلامت روان دانش آموزان در محيط آموزشي  مي توان در هزينه، زمان و  انرژي صرفه جويي بسیاری كرده و آينده بهتری را برای فرزندان این سرزمین تضمین نمود و ازین راه میتوان نسلي مفید، سازنده و با عزت نفس بالا به جامعه تحويل داد.