پس از دو مرحله مميزي سيستم مديريت كيفيت مركز اميد فردا توسط كارشناسان  شركت پايش و ارزيابي انطباق ايران، اين مركز موفق به اخذ گواهينامه ايزو  9001 سال 2015 براي ارائه خدمات درمان و توانبخشي بيماران مزمن اعصاب و  روان گرديد. ضمن پاسداشت زحمات مديريت و كاركنان اين مركز، اميدواريم اين  شروع راه بي پايان كيفيت براي اميدفردا بوده و در آينده شاهد درخشش  روزافزون و توسعه دامنه فعاليتهاي اين مركز در حوزه سلامت روان و پيشگيري  از آسيبهاي اجتماعي باشيم.