کارگاه های توانبخشی

گروه مدیریت مالی: خانم محمدی _ خانم نادری _خانم ابراهیمی

بازگشت به اجتماع: خانم محمدیان_خانم نادری_آقای ابراهیمی

حل مسئله: خانم دکتر خلف بیگی و تیم کارورزان

جرات ورزی: خانم دکتر خلف بیگی و تیم کارورزان