خدمات پزشکی

ويزيت ماهانه و بررسی وضعيت جسمانی مددجويان

*پزشك عمومی: دكتر ملیحه کاوه