خدمات پرستاری

ارائه خدمات درمانی و دارويی به مددجويان دو


* سرپرستار بخش زنان :خانم ابراهيمی
* سرپرستار بخش مردان: آقای كاظمی