خدمات پرستاری

خدمات پرستاري شامل:

 • معرفی و آموزش قوانین و مقررات مرکز به مددجو در شروع بستری
 • كنترل علايم حياتي مددجويان
 • نظارت بر مصرف داروي مددجويان
 • برنامه ريزي انجام آزمايشات ادواري مددجو با كمك تيم مددكاري اجتماعي
 • نظارت بر مصرف غذا و ميان وعده ها
 • مراقبت دائم از سلامت جسمی و روانی مددجويان
 • اطمينان از رعايت بهداشت فردي توسط مددجوويان
 • نظارت بر بهداشت محيط زندگي مددجويان
 • حمايت ويژه از مددجويان كم توان ذهني و جسمي
 • اطمینان از مشاركت منظم مددجو در فعاليتهاي توانبخشي برنامه ريزي شده به صورت روزانه
 • تبادل مشکلات احتمالی در هر یک از موارد فوق با روانپزشک و تیم درمانی مرکز در جلسات ویزیت و اصلاح درمان


* سرپرستار بخش زنان :خانم بهاء
* سرپرستار بخش مردان: آقای كاظمی