خدمات کاردرمانی

تمرينات حافظه و تمركز
تمرينات جسمانی
دست‌ورزی


*كاردرمانگر: خانم دكترنادری

مشاور کاردرمانی :خانم دکتر خلف بیگی دانشكده علوم توانبخشی به همراه كارورزان دانشگاه