خدمات کاردرمانی

تمرينات حافظه و تمركز
تمرينات جسمانی
دست‌ورزی


*كاردرمانگر: خانم دكتر خلف بيگی دانشكده علوم توانبخشی به همراه كارورزان دانشگاه