خدمات روانپزشکی

ويزيت هفتگی مددجويان روزانه
ويزيت هفتگی مددجويان شبانه روزی
دارو درمانی
خانواده درمانی


*روانپزشک: دكتر اسماعيل محبوبی