خدمات روانشناسی

انجام مصاحبه روانشناختی با بيمار و خانواده بيمار
مشاوره فردی
گروه درمانی
انجام فعاليت‌های ذهنی به صورت گروهی و انفرادی
مشاوره با خانواده مددجويان
مشاوره تلفنی و بازديد از منزل
حضور در ويزيت
روانپزشكی جهت بررسی وضعيت بيماران

*روانشناسان: خانم محمدی، خانم عربیه، خانم حيدری، آقای ميلاد حاجی‌زاده