خدمات مددکار اجتماعی

پيگيری امور تحصيلی، اشتغال و حقوق بيماران
ارجاع به سازمان و موسسات مربوطه
يافتن منابع و امكانات متناسب با شرايط بيماران
بازديد از منزل بيماران
جلسات آموزشی و گروه درمانی


*مددكار اجتماعی: خانم محمدیان و اقای ابراهیمی