خدمات ورزش درمانی

فعاليت‌های ورزشی بخش زنان:
یوگا
،  ماساژ درمانی
، ورزش درمانی، آسیب‌شناسی 
حرکات اصلاحی، 
حرکات موزون  همراه موزیک
، ورزش ایرانی برایِ تو نیک و گرایش پارا برای تونیک

*مربی: خانم ذاكری

فعاليت‌های ورزشی بخش مردان:
تمرينات  كششی، تمرينات تعادلی، تمرينات استقامتی، تمرينات هماهنگی عصب و عضله،  تمرينات استقامت در توان، تمرينات استقامت در تعادل، تمرينات هوازی،  تمرينات استقامت در هوازی، تمرينات اكشن و ری‌اكشن

*مربی: خانم فاريابی