کارگاه‌های هنر درمانی

موسيقی: خانم اليكا حاج عليان
طراحی و نقاشی: خانم نجاری
زيورآلات: خانم نجاری
كارگاه همكاری با اكوبريك: نجاری
تريكوبافی: خانم حجاريان
فيلم سازی و نمايش: آقای نوری