کارگاه‌های هنر درمانی

موسيقی: اقای چاپاریان
طراحی و نقاشی: خانم محضری
تريكوبافی: خانم حجاريان

بازی های شناختی و فعالیت های هدفمند: خانم نادری

اکران و تحلیل فیلم: خانم نادری