آغوش درمانی

آغوش درمانی

/hug

شواهد علمی حاکی از آن است که "لمس کردن" یا "تماس انسانی" یکی از قدرتمندترین و پايه اي ترين  نیازهاي بشر است. با در آغوش کشیدن و لمس نوزادمان اعتماد به نفس و عزت نفس در او ایجاد می کنیم. کسانی که در دوران نوزادی و کودکی دچار محرومیت حسی شده اند، در بزرگسالی به سختی قادرند عواطف خود را نشان دهند و به نظر دیگران افرادی سرد و بی روح هستند.