اجتماع

محبت دریچه‌ای به سوی اجتماعی شدن

/social-anxiety

محبت کردن به دیگران باعث می‌شود تا خلق افراد بالا رفته و باعث خو‌شحالی آنها گردد، که بالطبع آن اطرافیان حس خوشایند و بهتری را نسبت به فرد پیدا خواهند کرد. سایرین با دیدن محبت تلاش می‌کنند تا محبت متقابل را به فرد داشته باشند و از او قدردانی کنند.


تاثیر افسردگی در محیط کار و زندگی (قسمت دوم)

/work-stress-2

پذيرفتن هر تغييری به خصوص در زمينه كار، نيازمند فراگيری مهارت های خاصی است. گاه اين تحولات شغلی چنان عميق هستند كه تمامی جنبه های زندگی فرد را نيز تحت تأثير قرار می دهند.   هر چند هر تحولی با خود شرايط و مقتضيات خاصی به همراه دارد اما نبايد هرگز از جنبه منفی به آن پرداخت بلكه می توان با كمی اطمينان به نفس، آن را روندی رو به رشد و مؤثر تلقی كرد كه با يك زمينه فكری مناسب و پذيرا، افق روشنی از آينده شغلی شما كه تا پيش از اين تاريك و تلخ می نمود، می گشايد.


تاثیر افسردگی در محیط کار و زندگی (قسمت اول)

/work-stress

پذيرفتن هر تغييری به خصوص در زمينه كار، نيازمند فراگيری مهارت های خاصی است. گاه اين تحولات شغلی چنان عميق هستند كه تمامی جنبه های زندگی فرد را نيز تحت تأثير قرار می دهند.   هر چند هر تحولی با خود شرايط و مقتضيات خاصی به همراه دارد اما نبايد هرگز از جنبه منفی به آن پرداخت بلكه می توان با كمی اطمينان به نفس، آن را روندی رو به رشد و مؤثر تلقی كرد كه با يك زمينه فكری مناسب و پذيرا، افق روشنی از آينده شغلی شما كه تا پيش از اين تاريك و تلخ می نمود، می گشايد.