ارتقای سلامت روان

مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، در ارتقاء سلامت روان جامعه

/promoting-community-mental-health

علاقه اجتماعی، موضوعی است که می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای سلامت روان یک جامعه در نظر گرفته شود پس هر چه میزان حمایت اجتماعی بیشتر، سطح سلامتی بیشتر و به تبع آن علاقه  اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.