استاندارد

مميزي مرحله آخر ايزو 9001

/iso-2

آخرين مرحله مميزی ايزو 9001 توسط آقای دكتر فروزانفرد از شركت پايش ارزيابی انطباق در تاريخ 23/01/1401 انجام شد و كليه بخش‌های اميدفردا مورد مميزی قرار گرفت.