اضطراب

طعم تلخ زندگی

/stress-2

اضطراب، زندگي فرد را تا حد زيادي تلخ مي‌كند، و اميد او به ايجاد زندگي آرام نابود مي‌كند. افراد مضطرب بيشتر به خودشان فكر مي‌كنند تا ديگران و آنها هميشه از تغيير موقعيت و شروع هر كاري بيشتر احساس اضطراب و هراس مي‌كنند.