اعتیاد

اعتیاد به مصرف الکل

/alcohol

در آمریکا یک‌‌سوم تصادفات  رانندگی، دو سوم تصادفات رانندگی آخر شب و نیز دو سوم قتل‌‌ها تحت تأثیر  الکل اتفاق می‌‌افتد. در فرانسه که ۱۰ درصد نیروی کار کشور در صنایع مرتبط  با تولید و توزیع الکل کار می‌‌کنند، ۱۰ درصد کل مرگ و میر نیز مربوط به  عوارض مصرف الکل است و ۳۰ درصد تخت‌‌های بیمارستانی در اشغال مشکلات مرتبط  با مصرف الکل می‌‌باشد.