بازدید

بازدید استاد شفیعی کدکنی و آقای مهندس حاجی خانی از مرکز امیدفردا

/visit

مجموعه امیدفردا بسیار به خود می‌بالد که  در تاریخ 1400/01/09 برای ساعاتی افتخار میزبانی شاعر، استاد دانشگاه،  پژوهشگر و نویسنده گرانقدر کشورمان دکتر شفیعی کدکنی را داشت.