بحران

بحران را مدیریت کنید!

/psychology

وقتی آدم‌ها به بن‌بست می‌رسند، راه‌های مختلفی را برای مدیریت بحران امتحان می‌کنند، که رابطه مستقیم با نوع شخصیت و دیدگاه آنها دارد. بعضی‌ها افسرده می‌شوند و شکست را قبول می‌کنند. عده‌ای مشکل را دور می‌زنند و سعی می‌کنند آن را نادیده بگیرند.