بدن

تجمل‌گرایی روی اعضای بدن!

/plastic-surgery

بیشتر، افرادی که در بند تجمل‌پرستی بودند اصرار داشتند خانه بزرگ، ماشین لوکس و لوازم گران‌قیمت منزلشان را به رخ دیگران بکشند، اما مدتی است دایره ابزار تجملاتی به مراتب از این فراتر رفته و کارش به صورت و اندام افراد هم رسیده است.