بهداشت روانی

بهداشت روان

/mental-health

بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های روانی و جسمی است. بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.