بیمار انگاری

بیمارانی که فکر می‌کنند بیمارند

/sickness

در علم روانپزشکی، بیماری هیپوکندریا یا اختلال خود بیمار انگاری از انواع بیماری‌هایی به حساب می‌آید که فرد با وجود برخورداری از سلامت جسمی، همچنان خود را بیمار می‌داند.