تسکین

در جستجوی آرامش

/psychology-2-2

اعتیاد و وابستگی به تسکین برای هر فرد می توانند مشکلاتی را به وجود آورد. کودکان که به این شیوه تربیت می شوند کودکی خودمحور و توجه طلب دائمی یا مهرطلب دائمی" است. در بزرگسالی نیز این نوع تربیت می تواند مشکلاتی را در برخورد با شریک زندگی به وجود آورد.