دوران جوانی

چطور از جوانی بیشترین بهره را ببریم؟

/young

اگر پای صحبت و درد دل بسیاری از افراد بنشینید، به شما می‌گویند که از دوران جوانی خود به درستی استفاده نکرده و قدر لحظه‌ها را ندانسته اند. اگر در آستانه یا اواسط دوران جوانی قرار دارید، به طور کلی از بهترین وضعیت سلامتی در طول عمر یک انسان برخوردار هستید و این به شما اجازه می‌دهد تا به انجام فعالیت‌های مختلف بپردازید.