روانکاوی

روانکاوی در مقیاس جهانی

/psychoanalysis

روانکاوی در ابتدای قرن بيستم موجب بروز انقلابی در درك انسان از دنيای ذهنی خود شد و بصیرت و بینشی نوين به وی ارزانی داشت.  در اين علم تازه توانایی‌های مجزای انسان بررسی می‌شدند اما انسان به عنوان يك دستگاه پيچيده‌ی دارای انگيزش كه دارای شخصیتی قابل درك است کنار گذاشته شد.