زندگی

زندگی در لحظه اکنون

/life

ذهن سالم هر انسانی فرآیند‌های روانی دارد، که ممکن است به رنج و پریشانی منجر شود، اما با رفتار‌های درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش می‌توان رنج ناگزیر موجود را پذیرفت و زندگی پر معنایی را ساخت. ما انسانیم و دارای ذهن هستیم و ذهن هم گاهی فکر و احساس مثبت و گاهی منفی دارد.