سم بدن

استرس مهم‌ترین سم بدن

/stress-3

استرس مانند سم در بدن شما اثر می‌کند. استرس یا هیجانات منفی می توانند در عملکرد سیستماتیک بدن تاثیر منفی بگذارند.