شخصیت

اختلال شخصیت شکاک (PPD)

/paranoid-personality-disorder

وجه مشخصه شخصیت شکاک PPD حالت بدبین و شک نسبتاً پایدار و خصومت نسبت به دیگران است. پس زمینه ی ضمیر ناخودآگاه این افراد قابل اعتماد نبودن دیگران با قصد سودجویی یا صدمه  به او و عدم کفایت خود است و فرد برای مقابله با چنین نگرانی پناه به یک سری مکانیسم های دفاعی نامناسب و ناخودآگاه می برد.