شیزوفرنی

بررسی عوامل ژنتیکی شیزوفرنی

/schizophrenia-2

شیزوفرنی یک بیماری شدید روانی است که معمولا در دوره ی اواخر بلوغ و گاهی نیز در اوایل دوره ی بزرگسالی رخ می دهد. این بیماری براساس رفتارها و تفکرات بی اساس و توهم افراد شناسایی می شود .