فکر

چطور فکر کنیم تا افسرده نشویم؟

/depression

هرگاه دچار احساسات منفی و شدید، بدانید که این احساسات محصول ورود به محدوده باید‌ها، حتما‌ها، قطعا‌ها، توقعات، دستورها و الزام‌ها می‌باشد. از خود بپرسید چگونه فکر می‌کنم که دچار احساسات نامناسب نشوم؟ ما در هر شرایطی میتوانیم چهار مدل تفکر داشته باشیم: وحشتناک پنداری، الزام‌سازی یا باید انگاری، توجیه، مناسب و معقول