لوح تقدیر

دريافت لوح تقدير به عنوان سمن برتر

/appreciation

پيرو ارزيابی انجام شده از كليه  سمن‌های فعال كشور توسط وزارت بهداشت و انتخاب سمن‌های برتر، مركز توانبخشی  اميدفردا موفق به دريافت لوح تقدير به عنوان يكی از سمن‌های برتر كشور در  سال 1400 گرديد