محبت

محبت دریچه‌ای به سوی اجتماعی شدن

/social-anxiety

محبت کردن به دیگران باعث می‌شود تا خلق افراد بالا رفته و باعث خو‌شحالی آنها گردد، که بالطبع آن اطرافیان حس خوشایند و بهتری را نسبت به فرد پیدا خواهند کرد. سایرین با دیدن محبت تلاش می‌کنند تا محبت متقابل را به فرد داشته باشند و از او قدردانی کنند.