مخدر

کروکودیل ماده‌ای مخدر

/drugs

ماده مخدر کروکودیل در واقع یکی از ترکیبات شیمیایی مورفین است که دزومورفین (Desomorphine) نام دارد. دزومورفین از مشتقات ماده مخدر هرویین است که تأثیر آرام‌بخشی بسیار سریع و قدرتمندی دارد.