هنر درمانی

هنردرمانی برای کودکان اوتیسم

/art-therapy-for-autism

در روش هنر درمانی درمانگران می‌بینند كه یك كودك چگونه در حال انجام كار است. اگر كودكی كه به طور معمولی در حال رنگ آمیزی داخل خطوط است و ناگهان توانایی این كار را از دست  می‌دهد این نشانه این است كه چیزی در حال جریان است و چیزی در حال مزاحمت  برای كودك است.