ژن های آلزایمر

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟

/alzheimer-2

بیماری آلزایمر یک بیماری پیچیده چندعاملی است. حدود۱۰ در صد موارد آن بصورت ارثی باتوارث اتوزومال غالب (AD) است.