کارشناس

پایش بدون مغایرت کارشناس محترم بهداشت به منظور ارتقا سلامت مرکز توانبخشی امیدفردا

/health-expert

در این بازرسی کلیه الزامات بهداشتی فردی پرسنل، آموزش‌ها، کیفیت اغذیه و آب آشامیدنی و رعایت موراد  نظارتی در بهداشت محیط به منظور مقابله با کووید 19 مورد بررسی قرار گرفت.