کنترل

چگونه کودکان بیش‌‌فعال را کنترل کنیم؟

/hyperactive

کنترل کودکان بیش فعال به معنی کنار گذاشتن آنها از معاشرت های اجتماعی و شرکت ندادن آنها در مهمانی ها و دورهمی های خانوادگی و دوستانه نیست. بچه‌ها در مهمانی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و این مسأله زمینه بدقلقی آنها را  فراهم می‌کند؛ مخصوصاً اگر زمینه بیماری‌هایی چون «نقص توجه- بیش‌فعالی» را داشته باشد.