اهمیــت پاسداشــت روز جهانی مددکاری اجتماعی

از ســال 1983 میلادی هــر ســاله روز مــددکاری اجتماعــی در سراســر جهــان پــاس داشــته مــی‌شــود. هــدف از پاسداشــت چنیــن روزی افــزون بــر آنکــه خاطرنشــان کــردن دســتاوردهای مـددکاری اجتماعـی اسـت، همچنیـن ایجـاد فرصتـی اسـت کـه نقـش مهـم مـددکاران اجتماعــی در ســطوح خــرد، میانــی و کلان مــورد تاکیــد قــرار گیــرد، چــون مــددکاری اجتماعـی نقـش مهمـی در تامیـن رفـاه انسـان‌هـا و جوامـع ایفـا مـی‌کنـد.

از سـویی ایــن روز فرصتــی اســت کــه کوشــش‌هــا و فداکارهــای مــددکاری اجتماعــی مــورد نکوداشــت قــرار گیــرد، و نیــز بهتریــن زمــان بــرای ترویــج توســعه عملکــرد حرفــه‌ای بـرای مـددکاری اجتماعـی اسـت. لازم بـه یـادآوری اسـت، مـددکاران اجتماعـی نقـش‌هــای مهمــی در جامعــه ایفــا مــی‌کننــد، بــه عنــوان نمونــه آنهــا نیازهــا و چالــش‌هــای مراجــع را ارزیابــی مــی‌کننــد و بــا تدویــن طــرح‌هــای مداخلــه‌ای و درمانــی مناســب زمینــه را بــرای تغییــر و بهبــود شــرایط فراهــم مــی‌کننــد، آنهــا در مواقــع  لازم بـرای مراجعیـن خـود مدافعـه‌گـری مـی‌کننـد و زمینـه دسترسـی آنهـا را بـه منابـع فراهـم مـی‌کننـد و از سـویی مـددکاران اجتماعـی خـط مقـدم مداخلـه در بحـران‌هــای مختلــف اعـم از طبیعــی، اجتماعـی و... هسـتند و درنهایـت مـددکاران اجتماعــی از اعضـای اصلـی تیـم‌هـای درمانـی در حـوزه سـلامت بـه ویـژه سـلامت روان هسـتند.تـمـرکـز  شعار امسـال روز جهـانی مددکـاری اجـتمـاعی

امســال شــعار روز جهانــی مــددکاری اجتماعــی تمرکــز بــر چنـد مفهـوم اساسـی و پایـه ماننـد "همیـاری"، "سـاخت دنیـای زیســتی اجتماعی" و "تاکیــد بــر اقدامــات ســازگار بــا محیــط زیسـت" اسـت. از همیـن رو شـعار همیـاری بـرای سـاخت دنیـای اجتماعـی جدیـد سـازگار با محیط زیسـت: همـه را در نظـر بگیریم انتخــاب شــده اســت. بــر همیــن پایــه همــگان اعــم از نهادهــای دولتــی، ســازمان‌هــای مــردم نهــاد، ســازمان‌هــای خصوصــی و هــر فــردی بــا تجربــه زیسـته تاثیـرگـذار در ایـن موضـوع جهـت همیـاری بـرای سـاختن دنیـا جدیـد محیـط زیسـتی و اجتماعـی فراخوانـده مـی‌شـوند، دنیایـی کـه یکـی از پیامدهـای آن رهایـی از بحـران‌هـای اقلیمـی، محرومیـت‌هـای اقتصـادی و اجتماعـی و درنهایـت زیسـتن در دنیایـی یکپارچـه اسـت، دنیایـی کـه در آن کرامـت همـگان حفـظ مـی‌شـود.

بـه بیـان دیگـر، همـگان بـه ایـن دعـوت مـی‌شـوند کـه بـا توجـه بـه تغییـرات از جملـه بحـران‌هــای اقلیمــی، پاندمــی کرونــا و... زمینــه را بــرای گفتگــوی جهانــی فراهــم کننــد و بــر پایـه تجربـه زیسـته و دانـش کسـب شـده خـود شـرایطی را فراهـم کننـد کـه ارزش‌هـای جدیـد جهانـی بـرای سـاخت یـک دنیـای سـازگار بـا محیـط زیسـت فراهـم شـود.

طبیعی اســت ارزش‌هــای جدیــد چارچوبــی را بــرای سیاســت‌گــذاری و اقداماتــی فراهــم مــی‌کنـد کـه حاصـل آن چرخـه‌هـای زندگـی بـا کیفیـت و پایـدار اسـت، پایـداری و کیفیتـی کــه همــه اجــزای یــک اکــوسیســتم از جملــه نــوع بشــر از آن بهــره‌منــد مــی‌شــوند.

در روز جهانـی مـددکاری اجتماعـی در سـال 2022 بـر نقـش مـددکاری اجتماعـی در کنـار سـایر سـایر نهادهـا و افـراد بـرای ایجـاد یـک دنیـای جدیـد اجتماعـی سـازگار بـا محیـط زیسـت تاکیـد مـی‌شـود، دنیایـی کـه در آن شـرایط بـرای زیسـتنی شایسـته از لحـاظ اقتصـادی، اجتماعـی، محیـط زیسـتی و ... فراهـم می‌شـود، بـه ویژه در شـرایطی کـه جهـان بـه آرامـی در حـال عبـور از پاندمـی کرونا اسـت، پاندمی کـه زندگـی میلیون‌هـا انسـان بـه ویـژه معیشـت آنهـا را تحـت تاثیـر قـرار داده و زمینـه را بـرای آشـکار شـدن نابرابـری‌هـا فراهـم کـرده اسـت. بـه ویـژه اینکـه مـددکاران اجتماعـی بـا افـراد و گـروه‌هـای آسـیب‌پذیـر کار مـی‌کننـد، و آنهـا خـط مقـدم مداخلـه و فعالیـت در چالـش‌هـای جهانـی بزرگـی ماننـد مشـکلات اقتصـادی، محرومیـت اجتماعـی، بحـران‌هـای اقلیمـی و تخریـب محیـط زیسـت هسـتند.

از همیـن رو، ایـن روز تاکیـدی بـر این اسـت کـه مـددکاری اجتماعـی فقـط رفـع مشـکلات و توجـه بـه هزینـه‌هـای اقتصـادی و اجتماعــی نیســت، بلکــه بــر عکــس مــددکاری اجتماعــی فعالانــه روابــط اجتماعــی و جوامـع را شـکل مـی‌دهـد، بـه همیـن دلیل اسـت کـه همیـاری مـددکاری اجتماعـی عبور از بحـران‌هـای اجتماعـی، محیـط زیسـتی و سـایر چالـش‌هـا را مطمئـن‌تـر مـی‌سـازد.

دکتر فاطمه جعفری مددکار اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه تهران