شرايط پذيرش

داشتن معرفی‌نامه از بهزيستی
•    سابقه بستری در مراكز درمانی
•    داشتن علايم بيماری به تشخيص مركز
•    داشتن حداقل سن 16 سال
•    بيمار روانی بايد فاقد تحريكات روانی و علائم حاد باشد
•    بيمارانی كه بيماری عفونی مسری جدی مانند ايدز،‌ هپاتيت، سل و ... داشته باشند پس از كنترل علائم حاد و با رعايت اصول بهداشتی و طبق ضوابط موجود (از جمله ضوابط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكی) در اتاق‌های جداگانه اسكان داده می‌شوند و كليه پرسنل موظفند آموزش‌های لازم را در اين خصوص كسب كرده باشند. بديهی است در صورت كنترل بيماری،‌ ارتباط اين بيماران با بيماران ديگر با رعايت اصول بهداشتی بلامانع است.
•    كليه بيماران روانی معتاد،‌ تنها پس از سم زدايی در مركز پذيرش خواهند شد.
تبصره: در حال حاضر بيماران عفونی حاد و معتاد به دليل عدم وجود امكانات لازم پذيرفته نمی‌شوند.
•    بيماران روانی عضوی تنها بعد از انجام درمان‌های لازم و در صورت فقدان علائم حاد جسمی و روانی در مركز پذيرفته می‌شوند.
•    بيماران سالمندی كه بيماری آنان بعد از 60 سالگی بروز كرده باشد و نيز سالمندانی كه دچار معلوليت‌های جسمی باشند در مركز پذيرفته نخواهند شد.
•    در بخش شبانه روزی، بهجويان به تفكيك جنسيت در بخش زنان يا مردان بستری خواهند شد.