مدارك لازم براي پذيرش

مدارك لازم جهت پذيرش
•    معرفی‌نامه بهزيستی
•    كارت پذيرش ICF
•    مدارك هويتی بهجو (كارت ملی، شناسنامه و 4 قطعه عكس)
•    مدارك مرتبط با سوابق بستري‌های قبلی
•    چك يا سفته بابت ضمانت (در صورت وجود خانواده)
•    تكميل فرم پذيرش و عقد قرارداد  (PDF-010)
•    رضايت‌نامه از قيم يا ولی قانونی