راه‌هاي پذيرش بهجو در مركز

•معرفی شده از بهزيستی
•معرفی شده از مراجع قضايی
•مراجعه مستقيم به مركز