خيلی  از ما عقيده داريم با قرار دادن كودك در رابطه با چيزی كه باعث ترسش  می‌شود، باعث ريختن ترس كودك می‌شويم. اما آنچه در حقيقت می‌ريزد، اعتماد  كودك به ماست. كودك بی‌پناه، تنها ما را خدای خود می‌شناسد. ما قرار است  دنيای امنی برای فرزندمان مهيا كنيم.

اشتباه  ديگر، نفی احساس كودك است. جملاتی نظير: اين كه ترس نداره، نترس هيچی  نيست، قول ميدم هيچ‌کسی زير تختت نيست، لوس بازی در نيار، بايد شجاع باشی،  بزرگ شدی نبايد بترسی... تنها به كودك اين پيام را می‌دهد که هيچ‌كس  احساسات او را نمی‌فهمد و يا او اشتباه احساس می‌كند، بنابراين اضطراب به  ترس اضافه می‌شود.

 چرا كودكان می‌ترسند؟

كودكان با سه ترس طبيعی به دنيا می‌آيند:

١. ترس از هر پديده جديد و تازه، كه می‌توان در برخی از نوزادان و كودكان آن را مشاهده كرد.

٢. ترس از صدای بلند كه باعث وحشت در كودكان و نوزادان می‌شود.

٣.ترس از خالی شدن ناگهانی زير پا و به دنبال آن احتمالا ترس از بلندی.

انسان بين ٢ تا ٥ سالگی ترس از حيوانات كوچك و تاريكی را تجربه می‌كند.

٦ تا ٩ سالگی ترس از حوادث طبيعی مثل طوفان رعد و برق و حتی باران و برف

٩ تا ١٢ سالگی ترس از بيماری و مرگ

١٣ تا ١٦ سالگی قضاوت و نظر مردم برای نوجوان اهميت ويژه‌ای  پيدا می‌كند.

به طور كلی كودكان و نوجوانان در مسير تكامل خود اين ترس‌ها را تجربه می‌كنند كه شدت و ضعف آن در كودكان متفاوت است.

كودكان  تا هفت سال بسيار تخيلاتی هستند و فرق بين تخيل و واقعيت را نمی‌دانند.  بنابراين ديدن كارتون يا شنيدن داستان می‌تواند باعث ترس در كودكان  شود. بازی‌های كامپيوتری دليل ترس و كابوس در كودكان است. ترساندن يا تهديد  كودك از خدا، جهنم، پليس، لولو و غيره تاثير بدی در كودك دارد. كودكانی  كه بيشتر از بقيه كودكان می‌ترسند می‌توانند زمينه ارثی وسواس يا اضطراب را  داشته باشند.

 با ترس كودكمان چه كنيم؟

اولين قدم تاييد ترس كودك است. "می‌دونم می‌ترسی" اين جمله مهر تاييد بر احساس كودك است. هرگز احساس كودك را نفی نكنيد. قدم بعدی صحبت با كودك است. بگذاريد در مورد ترسش با شما صحبت كند.  بپرسيد چه كمكی می‌توانيد انجام دهيد؟ به كودك اطمينان دهيد شما مراقبش هستيد. با هم در را قفل كنيد. با هم زير تخت را چك كنيد. چراغ اتاق خواب و راهرو را روشن بگذاريد. اگر از تنها خوابيدن می‌ترسد، مدتی را كنار تختش بخوابيد بدون آنكه دستش را بگيريد. كودك را به بهانه ترس هرگز به رختخوابتان نياوريد.

در صورت ادامه پيدا كردن ترس، با متخصص مشورت كنيد.