مشاور: دكتر زهرا نوعی
گويندگان: روانشناس بخش خانم حيدری و  مددجوی عزيزمون م.ح
طراحی صحنه: زهرا حيدری، سيده ياسمن مرعشی، آرزو دولت فرد
تهيه كنندگان: خانم‌ها خدابخشی، محمدی
كارگردان هنری: نازی حسينی
موسيقی: جواد معروفی، همايون خرم
فيلم برداری و تدوين :سيامك محمودی‌فر
با تشكر از عوامل پشت صحنه خانم تامارا اسماعيلی و آقای بهنام زحمتكش و تمامی پرسنل اميد فردا كه در اين مسير با ما همراه بودند.